Community Chest Drive to Start Here, Friday Nov. 20